ست رینگ 80 تا 2000 لیتری

نوع کمپرسور 

 مدل رینگ

 کمپرسور ۸۰ - ۲۵۰

R ۲۵ 

 کمپرسور ۳۵۰

R ۳۵ 

 کمپرسور ۵۰۰

R ۵۰ 

 کمپرسور ۷۵۰

R ۷۵ 

 کمپرسور ۱۰۰۰

R ۱۰۰ 

کمپرسور ۲۰۰۰

R۲۰۰